Komitèer og utvalg

Norges Seilforbund har oppnevnt flere kommitéer og utvalg for å bistå styret og administrasjonen i deres daglig virke. Seiltinget er forbundets øverste organ og der velges kontrollkomité, valgkomité og lovkomité. Øvrige komitéer og utvalg nedsettes av styret for den perioden styret virker,​ som er mellom to seilting.

  
Innhold
  

Formål:

Arbeide for å forbedre rammevilkår for seiling generelt – både på land og på vannspeilet.

Sammensetning:

Leder: Peter L. Larsen

Medlemmer: Vidar Utne fra styret og Rolf Hermansen

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

  • Rådgivende organ for Styret og administrasjonen i båtpolitiske saker.
  • Utarbeide høringsuttalelser i samråd med Generalsekretær.
    • Avgi uttalelser i tråd med NSFs kjente retningslinjer.
    • Innstille til styret der det er nødvendig med båtpolitisk avklaring.
  • Ressursorgan for medlemsforeninger med behov for bistand.
  • Aktivt delta i prosesser på initiativ av seilforeninger som har regulatoriske eller andre utfordringer med sine anlegg eller vannspeil.  Utarbeide ressursbank og referansesaker for bruk av seilforeninger ovenfor kommune eller offentlige myndigheter.
  • Bindeledd mot nasjonale, nordiske og europeiske fora.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre den tekniske kompetansen som er påkrevd for å bedrive seilsport i Norge.

Sammensetning:

Leder: Hermod Opstvedt

Medlemmer: Bjørn Vadholm, Kristian Gude, Per Bøymo, Sverre Ellingsen og Thomas Nilson.

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

•    Godkjenne søknader vedrørende klasseklubber, samt sørge for årlig revisjon.

•    Være NSFs fagkomité vedrørende tekniske spørsmål.

•    Kvalitetssikre og sørge for at der tilbys sikkerhetskurs samt sikre at NSF er oppdatert vedrørende spørsmål rundt dette.

•    Sikre den nasjonal kompetanse for respittseilingen.

•    Arrangere målerkurs, samt sikre faglig oppdatering innen målerområdet gjennom seminarer.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Være et rådgivende organ for forbundets sportslige ledelse, samt sikre koordinert ressursbruk innen toppidretten.

Sammensetning:

Leder: Sportssjef Rigo de Nijs

Medlemmer: En representant fra styret, samt en representant fra hver av foreningene som har utøvere på landslag. Generalsekretær og representant fra OLT møter ved behov.

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for kalenderåret.

Hovedmål/Funksjon:

•    Støtte sportssjefen slik at norsk eliteseiling oppnår de resultatmål seiltinget har vedtatt.

•    Støtte og gi innspill til Sportssjefen i spørsmål om prioritering og ressursbruk.

•    Innspill til utøverkontrakter.

•    Koordinere ressurser med foreninger som har landslagsutøvere.

Rapportering:

Sportssjefen rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre nødvendig personell med arrangørkompetanse for å gjennomføre regattaer i Norge.

Sammensetning:

Leder: En representant fra styret

Medlemmer:  TBA

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

•    Være NSFs fagkomité med hensyn til rekruttering, utdanning og oppdatering av arrangører på nasjonalt nivå.

•   Være NSFs fagkomité i arrangørspørsmål.

•   Godkjenne og autorisere arrangører/regattasjefer på nasjonalt nivå.

•   Arrangere regattaarrangørkurs og faglig oppdatering innen området gjennom seminarer.

•   Samarbeide og utveksle erfaringer med andre nordiske land.

•   Være oppdatert i forholdt til internasjonal policy og utvikling innen arrangørområdet. 

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre nok personell med kompetanse, samt kvalitetssikre stevner som går i Norge .

Sammensetning:

Leder: Marianne  Middelthon

Medlemmer: Karl Kjørstad, Harald Sørensen og Espen Guttormsen

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnt av styret med en arbeidsperiode frem til seiltinget 2015. 

Hovedmål:

•    Være NSFs fagkomite med hensyn på rekruttering og utdanning.

•    Samarbeide og utveksle erfaringer med de andre nordiske land.

•    Sikre kvalitet og format på match-­‐ og teamstevner.

•    Sikre graderte stevner til Norge.

Rapportering:

Utvalget rapporter til styret. 

  

Formål:

Et uavhengig organ med formål å kvalitetssikre regelverket for seilsporten i Norge, samt behandle og avgjøre alle appeller.

Sammensetning:

Leder:  Marianne Middelthon

Medlemmer: Trond Strandenes, Harald Sørensen og Leder av Dommerutvalget. Leder av Regattautvalget møter i saker der dette er naturlig.

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål:

•   Behandle og avgjøre appeller.

•   Representere NSF i saker under regel 69.3(a).

•   Kvalitetssikre oversettelsen av Kappseilingsreglene og andre internasjonale regler for seilsporten.

•   Kvalitetssikre utarbeidelsen av regler for Norgesmesterskap, Norges-­‐cup og andre nasjonale stevner.

•   Kvalitetssikre utarbeidelsen av øvrige nasjonale regler or forskrifter.

•   Samarbeide med øvrige nasjonale myndigheter innen Nordisk Seilforbund om regler for nordiske stevner og nordiske forskrifter til Kappseilingsreglene.

•   Samarbeide med øvrige nasjonale myndigheter innen Nordisk Seilforbund om felles Nordiske forskrifter  til  Kappseilingsreglene.

•   Bistå NSFs representanter i ISAF vedrørende spørsmål om regelendringer, regelfortolkninger og andre saker som naturlig hører inn under komiteens arbeidsområde.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Sikre nødvendig personell med dommerkompetanse for å gjennomføre regattaer i Norge.

Sammensetning:

Leder: Thomas Kresse

Medlemmer: Marianne Middelthon og Torgrim Log.

Oppnevning:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode. 

Hovedmål/Funksjon:

•        Være NSFs fagkomité med hensyn til rekruttering, utdanning og oppdatering av dommere på nasjonalt nivå.

•        Være NSFs fagkomité i dommerspørsmål.

•       Godkjenne og autorisere dommere på nasjonalt nivå.

•        Arrangere dommerkurs og faglig oppdatering innen dommerområdet gjennom seminarer.

•        Samarbeide og utveksle erfaringer med andre nordiske land.

•       Være oppdatert i forhold ttil internasjonal policy og utvikling innen dommerområdet.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

Formål:

Samordne og sikre utdanningen gjennom alle fagkomiteene i tråd med vedtatt strategiog handlingsplan –dommerutvalget, regattautvalget,teknisk utvalgog trenere.

Sammensetning:

Leder: Bjørn Sissener

Medlemmer: Per Christian Bordal fra administrasjonen, leder avdommerutvalget, leder av teknisk utvalg og leder av regattautvalget.

Oppnevning–Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

- Sikre overordnet policy for utdanning i tråd med tingvedtak.

- Koordinere kurs og seminarer.

- Planlegging og gjennomføring av felles seminar.

- Utarbeide kursplaner.

- Revidering avsertifisering.

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.

  

​Inger Britt
Anette Hjellestad
Bente L. Mortensen
Regis Rougier
Øystein Fredriksen
Atle Reidulf

  

Formål:

Sikre nødvendig personell med trenerkompetanse i seilnorge.

Sammensetning:

Leder: Iens Ludvig Høst

Medlemmer:  Frode Jørstad og Frank Kirkeland

Oppnevning – Funksjon:

Oppnevnes av styret for en styreperiode, men styret kan endre sammensetning i en styreperiode.

Hovedmål/Funksjon:

•    Være NSFs fagkomité med hensyn til trenere og trenerrelaterte spørsmål på lokalt og nasjonalt nivå.

•   Være NSFs fagkomité i trenerspørsmål.

•   Arrangere trenerkurs og faglig oppdatering innen området gjennom seminarer.

•   Samarbeide og utveksle erfaringer med andre nordiske land.

•   Være oppdatert i forholdt til internasjonal policy og utvikling innen trenerområdet. 

Rapportering:

Utvalget rapporterer til styret.


  

Bidra til en veldrevet nasjonal liga med internasjonale forgreninger som gir gode rammebetingelser og bidrar til å sikre aktivitet og kompetanse til alle ledd innen seilsporten.

Sammensetning: Leder: representant fra NSF styret

Medlemmer: tre personer som representerer foreninger som deltar i første divisjon, to personer som representerer foreninger som deltar i andre divisjon, en person i tillegg til leder fra NSF styret, samt at generalsekretæren møter på vegne av administrasjonen.

Oppnevning: Styret oppnevner sine to representanter og Seilsportsligaens deltakere velger sine representanter.

 

2017

Leder – Kristian Fæste, NSF

Medlemmer: Espen Guttormsen, NSF

Karl Kjørstad, KNS 1.divisjon (gjenvalg)

Morten Knutsen, Moss SF 1.divisjon (ny)

Atle Dreng, Larvik SF 1.divisjon (ny)

Remi Rasmussen, Bodø SF 2.divisjon (gjenvalg)

Leif C. Middelthon, Stavanger SF 2.divisjon (gjenvalg)

 

Hovedmål/Funksjon:

• Bestemme stevnesteder

• Bestemme antall deltakere i hver divisjon og antall divisjoner

• Bestemme hva som skal være nasjonale og eventuelt regionale divisjoner

• Sikre det profesjonelle nivået på arrangementenes gjennomføring

• Bidra til å utvikle en organisasjon som gir kompetanseheving på dommere og regatta arrangører

• Koordinere med de andre nasjonale ligaene i European Sailing Leage

• Tilrettelegge slik at markedspotensialet blir utnyttet

• Innstille til NSF administrasjonen i forhold til ressursbruk

• Koordinere ressurser

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Styrethttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Administrasjonen/Tiles/komiteer_utvalg.png
/kontaktoss/Sider/Administrasjonen.aspxNavigasjon på siden
Funksjonærerhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/funksjonaerer.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Funksjonaerer.aspxNavigasjon på siden
Komiteer og utvalghttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/komiteer_utvalg.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/KomiteerOgUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Klasseklubberhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/klasseklubber.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Klasseklubber.aspxNavigasjon på siden
Kontakt osshttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktoss/Navigasjon på siden
Seilkretserhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/seilkretser.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Seilkretser.aspxNavigasjon på siden
Presseromhttp://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/klubbenimedia.png
http://seiling.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/forbundet/Sider/Presserom.aspxNavigasjon på siden

 Medlemsfordeler

 

 

255x160_Erik_Arnesen_Helsfyr_Seiling2.jpghttp://www.e-magin.se/paper/h4m1dgvm/paper/1255x160_Erik_Arnesen_Helsfyr_Seiling2.jpg
255x160_V-Klasse_Seilinghttp://www.e-magin.se/paper/h4m1dgvm/paper/1255x160_V-Klasse_Seiling
Codan-Nor_Green_255x160https://www.codanforsikring.no/kampanje/norges-seilforbund/?utm_source=norges-seilforbund&utm_medium=link&utm_content=medlemsfordeler&utm_campaign=NSF_HellyHansenCodan-Nor_Green_255x160
Helly_Hansen_logohttp://www.hellyhansen.com/Helly_Hansen_logo
idrettsreiserhttp://www.idrettsreiser.no/index.php?lang=nbidrettsreiser
triboshttp://triboscoatings.no/tribos