NSF rapport 1. tertial

Jørgen Stang Heffermehl
30.05.2018
På ledermøtet i Norges Seilforbund 16. mars 2018 ble det anmodet om å få periodiske rapporter om driften, særlig økonomien, i NSF. Som uttalt der ser styret i NSF meget positivt på dette og har besluttet å utsende tertialrapporter til medlemsforeningene.

Når man har valgt tertialer, har dette sammenheng med at en rapport ved utgangen av august vil ha vesentlig større utsagnskraft enn en rapport pr. 30. juni. Pga. ferietiden er det også vanskelig å få et korrekt bilde av den regnskapsmessige situasjon for Q2 før i slutten av august.

ØKONOMI

Som budsjettet presentert på ledermøtet 16. mars viste, var forbundets økonomi vanskelig. Vi styrte mot et ubetydelig overskudd og likviditeten var trang. For å sikre likviditeten har styret etablert medlemskap i NIFs konsernkontoordning slik at NSF har tilgang på likvide midler i de perioder der likviditeten fra driften eventuelt ikke vil strekke til.

Styret har skåret kostnadene til benet og tatt skritt til å redusere bemanningen. Dette vil gi noe effekt i 2018, men vil gi vesentlige besparelser i 2019. Styret har videre kuttet kraftig i reisekostnader for tillitsvalgte og ansatte og kuttet i kostnader til og lagt inn rutiner for forhåndsgodkjennelse av utenlandsreiser.

Kostnadene pr. første tertial er under kontroll, og så vidt vi kan se er det ikke pådratt kostnader vesentlig utover de budsjetterte.

Tildelingen medio mai av såkalte post 2 og 3 midler ga en positiv overraskelse. NSF fikk mer enn kr. 1 mill mer enn i tidligere år. Dette kom meget overraskende, men ikke desto mindre gledelig og nødvendig. Tildelingene skyldes dels økning av særforbundenes rammer og noe redefinering av aktiviteter, men også i en viss grad bedret rapportering fra NSF. Etter administrasjonens vurdering kan vi ikke påregne like gode tildeling for 2019, men det er det grunn til å regne med en viss permanent økning.

NSF forhandler i skrivende stund om å ta over driften av deler av NOR Ratings virksomhet. Dette er et fremadrettet tiltak som vil gi inntekter i 2019. I 2018 vil det stort sett medføre utgifter, som anses nødvendige i et noe lenger perspektiv. Omlegningen til M2Sail, som allerede er gjennomført for arrangering av NM, vil også gi inntekter, noe allerede i 2018. For medlemsforeningene vil omlegningen medføre besparelser allerede i 2018.

Styret har besluttet å nedsette et markedsutvalg som skal arbeide med å øke markedsinntektene fremover. Det har lykkes å samle en del gode navn til dette utvalget og styret ser positivt på mulighetene for å skape noe her. Den endelig sammensetning er ikke klar ennå.

Med de kostnadskutt og inntektsforbedrende tiltak som er gjennomført i år, samt de økte tildelingene, mener styret det er håp om at økonomien vil kunne vise positive tendenser dels i år og til neste år. 

ORGANISASJON

Administrasjonen er redusert og dette legger et betydelig press på den øvrige bemanningen og forventningene til servicenivået i forbundet må av denne grunn begrenses noe. Kostnads-reduksjonene og de økte tildelingene som er nevnt over, vil kunne gi grunnlag for å bygge opp igjen organisasjonen i NSF, noe som vil bli vurdert ved årsskiftet.

 

Styret i Norges Seilforbund

Jørgen Stang Heffermehl

President