Valgkamp: Ap vil ha flere marine verneområder

Ilan Sharoni, komité for båt & samfunn
14.07.2017
- Arbeiderpartiet vil ha både vern og brettsport langs Jærstrendene, skriver Torstein Tvedt Solberg (Ap) i NSF valgkampserie.

Det er valgår i år og i den forbindelse har NSF spurt utvalgte partier hvordan de stiller seg til brettsporten og den særstillingen den har langs Jærstrendene. Du kan lese mer om bakgrunnen for saken her. I løpet av de siste årene har saken blitt presentert til samtlige stortingspartier. Norges Seilforbund, i samarbeid med Sola Brettseilerforening og prosjektet La Jærstrendene Leve, ba partiene om en offisiell uttalelse foran stortingsvalget. I løpet av juli og august vil vi her publisere partienes innstilling til brettrestriksjonene. Først ut i denne serien er Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solbergs innlegg:


«Arbeiderpartiet mener det er viktig å sikre at vi har en bærekraftig forvaltning av naturverdiene våre, og mener at det må legges til rette for flere marine verneområder og nasjonalparker for å ivareta disse.

Samtidig mener vi at det er særlig viktig å legge til rette for utøvelse av friluftslivsaktiviteter også i verneområdene, når disse ikke går på bekostning av bakgrunnen for naturvernet.

Jærstendene landskapsvernområde er et unikt og verdifullt område fra kyststripa fra Tungenes i nord til Ogna i sør. Mot vest ligg Nordsjøen, mot aust det flate jærlandskapet. De mange og lange badestrender, mektige sandyner, et rikt fugleliv og mange vanlige og uvanlige planter gjør at området er særlig verdifullt for både mennesker og dyreliv. Det meste av strekninga er vernet som landskapsvernområde, plantefredningsområde eller fuglefredningsområde. 

Arbeiderpartiet mener at vern etter naturmangfoldloven også innebærer restriksjoner på hvordan områdene kan brukes til ulike formål for å sikre verneverdiene. Lista og Jærstrendene er blant de viktigste våtmarksøkosystemene for fugler i Norge og Nord-Europa, og begge er med på en oversikt over 52 viktige fugleområder i Norge. I begge områdene hekker, trekker og overvintrer store mengder fugler. Flere områder er nå vernet for å sikre at fuglene får tilstrekkelig ro i sårbare perioder.  

De samme områdene er også svært populære tur- og aktivitetsområder for store brukergrupper, og innenfor noen områder er det derfor forbud mot noen aktiviteter hele eller deler av året for å sikre verneverdiene. I de 15 fuglefredingsområdene i sjø på Lista og Jæren er det restriksjoner på flere aktiviteter hele eller deler av året.  

Debatten rundt bølgesurfing, vindsurfing og kiting har gått lenge. Restriksjonene har ført til protester fra flere interessegrupper som ønsker mer bruk, mens det fra naturvernhold er satt fram krav om enda strengere restriksjoner. I fuglefredningsområdene ved Raunen, Kvassheim, Håtangen, Skeievika og Revtangen er det i sjøområdene forbud mot bruk av vannscooter/vannjet, andre former for vannmotorsport, bølgesurfing og bruk av seilbrett i perioden 1. oktober til 31. mars nettopp for å sikre naturverdiene i dette omårdet. 

Vi er godt kjent med at det i slike saker er mange ulike og kryssende interesser som skal i varetas gjennom forvaltningsplanen for verneområdet. Hensynet til fugl og annet dyreliv og naturmangfold er viktig å sikre, samtidig som det skal legges til rette for friluftsaktiviteter når disse ikke går på bekostning av bakgrunnen for vernet. Fylkesmannen viser til at friluftsaktiviteter generelt ikke er regulert etter verneforskriften, således heller ikke surfing eller kiting.  

Vi mener det er viktig å understreket at vernereglene skal sikre utøvelse av tradisjonelt friluftsliv på en måte som tar hensyn til verneverdiene. I utarbeidelsen av regler for regulering av bl.a. aktiviteter som vannskuter, bølgesurfing og brettseiling er det viktig at de ulike aktørene for friluftsliv blir involvert i prosessen av dette.»