Valgkamp: Partienes syn på brettsport på Jærstrendene

Ilan Sharoni, komité for båt & samfunn
07.09.2017
I forbindelse med valget har Norges Seilforbund, i samarbeid med Sola Brettseilerforening og prosjektet La Jærstrendene Leve, spurt partiene på Stortinget hvordan de stiller seg til brettsporten og den særstillingen den har langs Jærstrendene.

Brettaktiviteter langs Jærstrendene er underlagt restriksjoner som er nedfelt i en forskrift fra 2003. Forskriften tillater ikke lokale tilpasninger og gir ikke rom til dispensasjon.

Stortinget har vært klar over problemstillingen siden 2011, da Terje Halleland (FrP) stilte stortingsspørsmål til Miljøministeren om saken. Daværende statsråd Erik Solheim (Sv) tok saken videre og satt opp penger til anskaffelse av bedre kunnskapsgrunnlag om Mølen, Lista og Jærstrendene i statsbudsjettet for 2013. Prosjektet ble satt i gang i 2015 under Solbergregjeringen (H og FrP) og resultatene, samt Miljødirektoratets anbefaling, ble nylig publisert.

Oppfølging av prosjektets resultater krever imidlertid aktiv innsats fra både Stortinget og Regjeringen.

Alle partier på Stortinget unntatt FrP har svart på vår henvendelse, og deres uttalelser ble publisert her i løpet av juli og august. Se nyhetsarkivet.

 Alle partiene som har svart, ønsker å beholde Jærstrendene under én eller annen form for naturvern. Arbeiderpartiet går et skritt videre og ønsker flere marine verneområder og nasjonalparker. Samtidig ønsker samtlige å legge til rette for utøvelse av friluftslivsaktiviteter også i verneområdene. Ap og Venstre mener videre at evt. endringer bør skje gjennom en dialog og samarbeid med friluftslivet. Høyre, gjennom friluftsmeldingen fra 2016, er allerede i gang med å gjøre friluftslivet mer tilgjengelig.

NSF ønsker ikke å svekke vern av naturen, men å erstatte dagens forvalting med en kunnskapsbasert modell. Dette ble formidlet til Stortingspartiene. Alle partiene som har svart, med unntak av Ap, var enige i dette. Høyre, og til en viss grad også Sosialistisk Venstreparti, har allerede bidratt gjennom kunnskapsinnhentingsprosjektet som er nevnt ovenfor.

Neste stortingsperiode vil Senterpartiet se om det er behov for å endre regelverket, Venstre vil aktivt bidra til å finne frem til kunnskapsbaserte løsninger, og Sv vi se igjen på saken dersom de eventuelt kommer i posisjon i regjering og får ansvaret for forskriften som verner Jærstrendene.

Det er verdt å nevne at Miljøpartiet De Grønne, som i utgangspunktet legger føre-var-prinsippet til grunn for all politikk, vil likevel gjøre en vurdering av denne saken i løpet av perioden. MDG ser at Jærstrendene er et svært viktig, og i norsk sammenheng unikt, område for brettaktiviteter. Kandidaten for Rogaland, Anna Kvam, ser saken som naturlig å prioritere om hun blir valgt inn for fylket.

***

NSF vil fortsette etter valget med å følge arbeidet på Stortinget og regjeringen med revidering av forvaltningsmodellen for Jærstrendene.